Değişim Grubunun Kuruluş Gerekçesi :
Grubun Sosyal Sorumluluk Görevlerinden; Demokrat, laik, ilerici ve çağdaş değerlere sahip, ırkçılığa, şovenizme, emperyalizme karşı olan, evrensel insan hak ve özgürlüklerinden, hukuk devletinden, sosyal devletten, demokratik devletten, tam bağımsızlıktan yana olan, emeğin hakkını koruyan, etik değerlerden ödün vermeyen, ülkemiz insanının sağlıklı bir çevrede, tüm canlılarla birlikte yaşama hakkını savunan, her bireyin, her kurumun olduğu kadar,meslek mensuplarının da görevidir.
 
Mesleki temel ilkelerin yeniden tesisi ile; Mesleğimizin onur ve saygınlığını, bağımsızlığını, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak, meslek mensuplarının dayanışmasını, mesleğin geliştirilmesini, mesleki örgütümüzün güçlendirilmesini, doğru ve etkin mesleki politikaların yeniden oluşturulmasını sağlamaktır.
 
Mesleki Yönetim ilkelerini oluşturarak daha etkin ve katılımcı bir yönetim sistemi tesis etmek ve yöneticiliğin bir meslek haline dönüşmemesi için, grubun ilkelerini benimsemiş tüm meslektaşların üyelik sistemi ile katılımını sağlayarak, tüm kurullarda süreli yöneticiliği esas alarak, aday meslek mensuplarının demokratik bir şekilde seçilebilmeleri için, ön seçimlerin gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılmasını sağlamaktır.
 
Bu nedenle, geleceğini, Muhasebecilik, Mali Müşavirlik mesleğinde gören meslek mensuplarının, Oda yönetimi ve yanı sıra TÜRMOB tarafından belirlenecek hedefler ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek politikaların tespitinde söz sahibi olması, ancak belli ilkeler çerçevesinde bir araya gelerek kolektif çaba göstermeleri  ile mümkündür. 
 
Bu noktadan hareketle,  meslektaşlardan oluşan   GRUP  tüzüğümüz aşağıda yer almaktadır.
 
1-Grubun Adı: DEĞİŞİM GRUBU’dur. 
 
2-Grubun Rengi: TURKUAZ ve KIRMIZI’ dır. 
 
3-Grubun AMACI: Grubun Kuruluş Gerekçesinde vurgulanan ilke ve esaslar çerçevesinden hareketle,
meslektaşların, çalışma alanlarındaki problemlerinin minimum seviyeye indirilmesi ve mesleki faaliyetlerinden sağlayacakları faydaların ise maksimum seviyeye çıkarılması için etkin ve çözüm üreten örgütlü bir mücadele  sağlamak üzere, ODA ve TÜRMOB’ u yönetmeye talip olmaktır. 
 
Bu konuda İzmir’ de ve tüm yurtta örgütlenmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.
 
4-GRUBUN ÇALIŞMA ESASLARI:
a-Grubun program ,tüzük ve eylem perspektifine dair her türlü karar grup üyelerince   alınır.
b- Grup içerisindeki ilişkilerde ve görevlendirmelerde açıklık ilkesi esastır.
c-Organ seçimleri dışındaki tüm oylamalar ve seçimler  açık oyla yapılır. 
d-Grup işleyişi, eşitlik, çoğulculuk, paylaşımcılık, üretkenlik ve demokratiklik ilkelerine bağlılık temelinde düzenlenir.
e-Tüm organların seçimle belirlenmesi esastır.
f- Kadın üyelere pozitif ayrımcılık uygulanır.
g-Karar yeter sayısı, Genel Kurullarda  hazirunun salt çoğunluğudur, diğer organlarda ise   toplantı yeter sayısından az olamaz. 
h- Organların toplantı yeter sayısı hazirunlarının  % 51’idir.
ı-Grup Kurullarında görev almalar dönüşümlülük ilkesine bağlı kalınarak yapılır.
i-Grup işleyişinde üye hukuku temeldir.
 
5-GRUP ÜYELİĞİ:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve grubun amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden  ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyanlardan Asil ve Fahri üye olabilecekler aşağıda gösterilmiştir.
 
5.1 ASİL ÜYELİK:
a- 3568 sayılı yasaya göre Serbest Muhasebeci , Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir ruhsatı almış olmak 
b- Örgütlülüğümüzün program ve ilkelerini benimsemek
c- Grubun faaliyetlerinde  görev almak, çalışmalarına katılmak
d- Üye katılım formunun en az bir grup üyesinin referansıyla imzalamak.
e- Genel Kurulca belirlenecek aidatı kabul etmek .
f- Koordinasyon Kurulu’nun  oluru ile Grup Üyeliğine kabul edilmek.(Üyeliğe kabul edilmeme kararını Grup Meclisi verir.)
g- İlke ve Çözüm Grubu üyeleri ile, Genel Kurul’a katılan  tüm katılımcılar DEĞİŞİM GRUBU’nun kurucu üyeleridir. 
 
5.2  FAHRİ ÜYELİK: 
Stajını sürdüren meslektaşlar ve mesleğimize gönül vermiş ve fiili olarak uygulamada bulunan herkes aşağıdaki koşullarla fahri üyeliğe kabul edilir.
 
a-Grubumuzun program ve ilkelerini benimsemek
b-Fahri Üyelik formunu en az bir üyenin referansı ile imzalayıp Koordinasyon Kurulu’na  
teslim etmek. Fahri üyeler kendi aralarında seçecekleri iki üye ile  Grup Meclisi’nde temsil   edilir. Seçilen temsilcilerin dışında Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları ile 
oy  kullanma hakları yoktur. Seçim çalışmalarına katılamazlar.
 
5.3  ÜYELİKTEN AYRILMA:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, gruptan çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Grup Meclisi’ ne ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 
5.4  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE İTİRAZ:
Grup üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
a) Gurup tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Grup organlarınca verilen kararlara uymamak.
d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Grup Meclisi’nin üçte iki çoğunluğunun kararı
ile kişi üyelikten çıkarılır.
   
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Grup Meclisi’ne itiraz edebilir. İtiraz ilk Grup Meclisi toplantısında görüşülür ve karara bağla¬nır. İtirazın karara bağlanmasına kadar geçen süre içinde üyenin hak ve yükümlülükleri dondurulur. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın ilk Grup Meclisi tarafından tekrar kabul edilmemesi durumunda  Grup Üyeliği Sona erer.
 
6-GRUBUN ORGANLARI:
Grubun örgütsel yapısı aşağıdaki organlardan oluşur
6.1 Genel Kurul
6.2 Grup  Meclisi
6.3  Divan  Kurulu
6.4 Koordinasyon Kurulu
6.5 Denetim Kurulu
6.6 Semt/İlçe Örgütleri
 
6.1 GENEL KURUL:
a) Grubun en yetkili organıdır. grup üyelerinin tamamı Genel Kurul’un asil üyeleridir.
b) Genel Kurul yılda bir defa olağan olarak Mart ayında toplanır.İlk Genel Kurul Kurucu 
Üyelerin katılımı ile toplanır.
c) Genel Kurul, Grup  Meclisi’nin oy çokluğu ile, Denetleme Kurulu’nun oybirliği ile 
karar alması üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
d) Grup üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine de Genel Kurul Koordinasyon Kurulu 
tarafından 15 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
e) Genel Kurul  toplantıları,  toplantı tarihinden asgari 15 gün önce Koordinasyon Kurulu 
tarafından üyelere yazılı, sms, e-posta, vb. olarak duyurulur. Genel Kurul hazirun’ unda 
yer alabilmek için, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 45 gün önce grup üyeliğinin 
kesinleşmiş olması  şarttır. İlk genel kurulda 45 günlük süre aranmaz.
f) Genel Kurul toplantı nisabı üye sayısının %51’idir. İlk toplantıda çoğunluk oluşturulamaz ise ikinci  toplantı, tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılır.
g) Genel Kurul, Grup Meclisi’nin oluşturacağı gündem ile toplanır. Gündemde olmayan 
hususlar toplantıda görüşülemez. Genel Kurul’a katılan üyelerin % 5’nin teklifi ile 
gündeme ek madde ve değişiklik önerilebilir.
h) Genel Kurul, bir sözcü ve iki sekreterden oluşan ve genel kurula katılan üyelerin 
oyçokluğu ile seçilecek bir Divan tarafından yönetilir. 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)Grup Meclisi, Divan Kurulu ve Denetleme Kurulunu seçmek.
b)Grup Meclisi tarafından hazırlanan tüzük, program ve çalışma programını onaylamak  ve değiştirmek.
c) Oda ve TÜRMOB seçimlerinde uygulanacak esasları tespit etmek.   
d) Diğer grup ve odalar ile ittifak veya işbirliğine karar vermek  ve bunun esaslarını belirlemek
e) Oda seçimlerinde yürütme kurullarına ve TÜRMOB delegasyonuna aday olmak isteyen adayların adaylık kriterleri’ nin tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
f) Gruba katılım koşullarını ve  aidatları belirlemek
g) Grubun fesih ve tasfiyesine karar vermek. Grubun fesih ve tasfiyesine ilişkin kararın, toplantıya 
iştirak eden üyelerin %75’inin oyu ile alınması zorunludur.
h) Yeni dönem gelir ve giderlerini belirleyen Koordinasyon  Kurulu’nca hazırlanan ve  Grup               
Meclisi’ne sunulan grup bütçesini onaylamak ya da revize etmek,
ı) ODA ve TÜRMOB seçimlerinde kurullara ve delegasyona adaylar, genel kurulda ön  seçimde, gizli     oy ve açık sayım ilkesine göre seçilir. 
 
6.2 GRUP MECLİSİ:
Genel Kurul’dan sonra en yetkili kuruldur.Grup Meclisi kayıtlı üye sayısının % 10’ u oranında iki yıl için seçilecek üyelerden oluşur ve bu sayı 30’dan az olamaz.Bir kişi 6 yıldan daha fazla süre ile grup meclisine seçilemez. 3 yıl aradan sonra tekrar seçilebilir. İki ayda bir çoğunluklu olarak, olağan toplanır.
 
Üyelerinin 1/5’inin çağrısıyla olağanüstü olarak 2 gün içerisinde toplanır. 
 
GRUP MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)Genel Kurul’dan sonra en yetkili organdır.
b) İki Genel kurul arasında grubu yönetir.
c) Kendi içerisinden Grup Koordinasyon  Kurulu’nu seçer.
d) Grubun feshi, tüzük ve program değişikliği dışında iki genel kurul arasında çalışma
programının yaşama geçirilmesi için her tür kararı almaya yetkilidir.
e) Genel Kurul’a grup çalışmaları hakkında rapor, kesin hesap,bilanço ve bütçe tasarısı sunar.
f) Genel Kurul çağrısını yapar ve gündemi hazırlar.
g) Gerek duyulduğunda muhtelif çalışmalarla ilgili komisyonlar kurar, çalışmalarını denetler.
h) Divan  Kurulu önerilerini inceler ve karara bağlar. 
 
6.3 DİVAN KURULU:
Genel Kurul tarafından üç yıl için  seçilen 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler  ilk toplantıda kendi aralarından bir sözcü seçer.
 
Adaylık Koşulları:
a-Asgari beş yıllık meslek ruhsatı olmak. İlk genel kurulda aday  olmak için kurucu üye olmak esastır. Diğer genel kurullarda aday olabilmek için asgari üç yıllık üye olmak zorunludur.
b- Adaylar  Grup Meclisi’nde görevli en az 2 (iki) üye tarafından önerilmelidir. 
 
Görev ve Yetkileri:
a-Amaç,program ve tüzüğe aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan başvuruları 15 gün içerisinde inceleyip, görüşünü Koordinasyon Kurulu’na sunmak .
b-Soruşturmaları yazılı savunma alarak yapmak.
c-Soruşturma sonucu uyarı, üyelikten geçici çıkarma, üyelikten kesin çıkarma yaptırımları önerilebilir.
d-Tüzük, program, çalışma programı ve bunların gündelik politikalara / uygulamalara yansıtılmasıyla ilgili grup içi anlaşmazlıklarda, uzlaşma ve çoğulculuk temelinde ortak paydaların oluşturulmasında uzlaştırma ve ortaklaştırma işlevini yüklenmek. 
 
6.4 KOORDİNASYON KURULU:
Grup Meclisi’nin koordinasyon organıdır. Grup Meclisi tarafından  üç  yıl için seçilen en az 12 asil12 yedek üyeden oluşur. Oy eşitliğinde sözcü üyenin oyu belirleyicidir. Seçilen üyelerin yeni dönemde tekrar seçilmeleri mümkündür. Bir kişi üst üste iki dönemden  daha fazla bir süre Koordinasyon Kurulu’na aday olamaz. Bir dönem  aradan sonra tekrar seçilebilir. 
Koordinasyon  Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimle,bir sözcü, bir sayman, bir sekreter seçer.
Koordinasyon Kurulu asgari ayda bir  kez toplanır. 
En az 8 üyenin yazılı isteğiyle en geç 2 gün içerisinde olağan üstü toplanır. 
 
KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
İki Grup Meclisi toplantısı arasında Grup Meclisi adına tüm grup çalışmalarını düzenler ve yürütür. Bu bağlamda; 
a-Grubun diğer gruplar ile ilişkilerini Grup Meclisi kararları doğrultusunda yürütmek.
b-Grubun gelir ve giderlerini takip etmek
c- Grup Meclisi’ne sunulmak üzere, Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporu, gelir- harcama çizelgesi ve taslak bütçeyi hazırlamak.
d-Grubun ilkeleri, çalışma programı ve Grup Meclisi kararları doğrultusunda, hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yürütmek.
e-Divan kurulu önerilerini almak ve Grup Meclisi’ne rapor olarak sunmak 
f-ODA ve TÜRMOB seçimlerinde kurullara ve delegasyona aday olanların başvurularını toplayıp Genel Kurul’a sunar.
 
6.5 DENETLEME KURULU:
Genel Kurul tarafından üyeler üç yıl seçilecek 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçim ile bir sözcü seçer. Bir kişi üst Denetleme Kurulu asgari iki ayda bir toplanır.
 
Görev ve Yetkileri
a-Koordinasyon Kurulu’nun ve  Grup Meclisi’nin  yapacağı toplantılara katılabilir.
b-Genel Kurul ve Disiplin Kurulu dışında, grubun tüm organlarının icraatını denetlemek.
c-Genel Kurul tarafından verilecek özel denetim görevlerini yerine getirmek. 
 
6.6 SEMT VE İLÇE ÖRGÜTLERİ:
Grubun temel örgütleridir. Merkez örgütlenmeye paralel olarak alt örgütlenmeleri oluşturabilirler. Tüm üyeler bu örgütlenmeler içerisinde belirli bir çalışma grubunda yer alarak faaliyet yürütür. Oluşturulacak alt örgütlenmelerin seçim ve karar alma usulleri merkez örgütlerdeki şekliyle uygulanır.